Rehabilitace – aktivace – práce

Číslo projektu: CZ.04.4.09/1.1.00.4/0038
Datum realizace: 2004 – 2008
Rozpočet projektu: 49 198 023,- Kč

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na vytvoření podmínek pro integraci osob se zdravotním postižením. Jeho strategickým cílem bylo navržení a ověření systémového řešení pracovní rehabilitace s ohledem na specifika regionálních trhů práce. Konkrétně projekt směřoval ke zlepšení přístupů pro usnadnění návratu na trh práce pro osoby se zdravotním postižením a k tvorbě nových postupů umožňujících zaměstnání osob zdravotně postižených. Projekt v praxi propojil 5 odborných oblastí, které dosud fungovaly odděleně: zdravotnické organizace, poradenské a vzdělávací organizace, úřady práce, osoby se zdravotním postižením a zaměstnavatele (odtud pramení i název rozvojového partnerství PENTACOM). Projekt usiloval o zapojení všech subjektů, které identifikoval jako odborně fundované, touto problematikou zaujaté či jinak zainteresované. Celkově měl 40 partnerů z ČR (vzdělávací organizace, úřady práce, rehabilitační centra, NNO, zaměstnavatelé, poradenské organizace, nemocnice, kliniky, rehabilitační centra) a zahraniční partnery z Německa, Itálie, Irska, Polska, Slovinska a Rakouska.
Výstupy projektu tvoří státem využitelný systém (model) integrovaného systému práce se zdravotně postiženými. Část výstupů byla v závěru projektu validována pro další využití Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Celkové pojetí projektu vycházelo z nového přístupu k práci s osobami se zdravotním postižením: na tyto osoby bylo dříve převážně nahlíženo jako na „nemocné“. Sami postižení ve stávajícím systému nebyli motivováni k hledání zaměstnání. Projekt měnil přístup k osobám se ZP: prosazoval nástroje posilující jejich vlastní aktivizaci. Proměňoval myšlení osob (i sebepojetí), přistupoval ke zdravotně postiženým jako ke zdravým lidem, kteří mají jen určité omezení. Výstupy informují zdravotně postižené o jejich možnostech, jak se mohou zaměstnat (kde a za jakých podmínek mohou s ohledem na své omezení pracovat).
Mezi produkty lze jmenovat např. Metodiku pracovní rehabilitace v regionálních sítích spolupráce, zvláště pak některé z jejích konceptů (kazuistická konference, regionální model spolupráce, pozitivní rekomandace pracovních schopností), kterou převzalo MPSV (SSZ). Tento materiál rovněž prošel validačním řízením. Model kazuistické konference je využíván i partnerskými ÚP v praxi. Metodika hodnocení funkčních činností a pracovních schopností a Metodika psycho-senzomotorického potenciálu pomohla jako mainstreamingový nástroj konference pořádané společně s posudkovými lékaři. Ti se tak mohli seznámit s novým principem hodnocení míry postižení.
Na změně systému (od zdravotnických služeb až po výkony státní správy) řešitel projektu nadále pracuje.

Více informací:

www.pracovnirehabilitace.cz