Handicap nám nevadí

Projekt CZ.1.04/2.1.01/D8.00030
Realizace: 1.9.2014 až 31.10.2015

Komplexní program podpory zaměstnanosti cílových skupin s handicapem na trhu práce v Ústeckém kraji (zkrácený název „Handicap nám nevadí“)

Popis projektu

Projekt je zaměřený na zvýšení zaměstnanosti cílových skupin osob z řad uchazečů/uchazeček a zájemců/zájemkyň o zaměstnání s handicapy na trhu práce ve formě zdravotního postižení, péče o děti do 15 let věku nebo péče o osobu blízkou a to prostřednictvím efektivního a cíleného využití komplexního souboru nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti.

Projekt se zvláště zaměřuje na ženy, které jsou na trhu práce i obecně víc postihovány diskriminací, případně jsou na trhu práce výrazně znevýhodněny (zejména díky handicapům – péče o dítě, případně péče o jinou osobu blízkou).
Cílem projektu je prostřednictvím individuální i skupinové práce s cílovou skupinou odstranit či alespoň zmírnit veškeré bariéry, které cílové skupině brání aktivně vstoupit na trh práce a získat udržitelné zaměstnání. Projekt je realizován širokým regionálním partnerstvím propojující Ústecký kraj (samospráva), Krajskou pobočku Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem (státní správa), neziskové organizace – WomenNet o.s. (partner projektu – pracuje zejména se ženami) a vzdělávací organizace – Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. (partner projektu – dlouhodobě se zaměřuje na práci s osobami zdravotně postiženými a znevýhodněnými). Toto partnerství je zárukou nejen propojení potřeb cílových skupin i možností významných zaměstnavatelů v regionu Ústeckého kraje, ale i úspěšné a efektivní realizace všec projektových aktivit směřujících k eliminaci handicapů cílové skupiny na trhu práce.
Projekt realizuje aktivity na podporu motivace cílových skupin pro aktivní řešení svého postavení na trhu práce a to prostřednictvím vyhodnocení a ocenění nejlepších účastníků a účastnic projektu. Motivace v této podobě se u v minulosti realizovaných projektech velmi osvědčila a ukázala se jako velmi účinná.
Projekt probíhá v okresech Most, Teplice a Chomutov v Ústeckém kraji a poběž po dobu 14 měsíců.

Hlavní aktivity projektu se zaměří na

 • zmapování handicapů cílové skupiny a navržení vhodných systémových opatření pro tuto cílovou skupinu
 • oslovení a výběr cílové skupiny do projektu
 • vybudování 3 informačně poradenských center v Chomutově, Mostě a Teplicích sloužících cílové skupině včetně zajištění individuálního a skupinového poradenství účastníkům projektu
 • poskytnutí pracovní a bilanční diagnostiky pro vybrané účastníky projektu
 • realizaci motivačních a aktivizačních kurzů pro účastníky projektu
 • zajištění získání nebo zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů
 • podporu vytváření nových pracovních míst a zprostředkování zaměstnání
 • realizaci doprovodných opatření pro odbourání bariér bránících klientům projektu účastnit se projektových aktivit
 • vyvinutí a využití nástrojů na motivaci účastníků projektu a vyhodnocení realizace projektu

Cílové skupiny

 • Uchazeči/uchazečky o zaměstnání – krátkodobě nezaměstnaní (do 6 měsíců v evidenci ÚP ČR)
 • Zájemci/zájemkyně o zaměstnání a zároveň:
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby pečující o děti do 15 let nebo jinou osobu blízkou

Informačně poradenská centra

 • Informačně poradenské centrum CHOMUTOV – Revoluční 22, Chomutov, přízemí
 • kontaktní osoba: Patrik Rücker, p.rucker@edost.cz; 776 032 743
 • Informačně poradenské centrum MOST – Báňská 287, Most, 2. patro; kontaktní
 • osoba: Tomáš Zahradník, ipcmost@womenet.cz; 734 314 68
 • Informačně poradenské centrum TEPLICE – Masarykova 915/31, Teplice, 1.patro, kontaktní osoba: Lucie Horská/Dana Burgetová, ipcteplice@womenet.cz, 737 333 440

Průběh projektu

V první fázi projektu probíhá mapování handicapů cílové skupiny a navržení systémových opatření pro práci s touto cílovou skupinou v regionu Ústeckého kraje (KA01). V období říjen až listopad probíhá dotazníkové šetření zaměřené jak na vnímání handicapů a nástrojů APZ ze strany samotné cílové skupiny a účastníků projektu, tak také ze strany institucí na trhu práce nebo institucí pracujících s cílovou skupinou. Na základě této analýzy vznikne sborník, který bude obsahovat návrh efektivních řešení pro práci s CS jak v rámci projektu, tak i v rámci programovacího období 2014+. Od začátku projektu, tj. od září 2014 rovněž probíhá oslovování a výběr účastníků projektu (KA02). Po jejich vstupu (předpokladem bylo zapojení 90 zástupců cílové skupiny do projektu, po 30 v každém okrese – reálně je zapojeno do projektu 104 zástupců cílové skupiny) do projektu v rámci vytvořených Informačně poradenských center probíhá individuální poradenství, skupinové poradenství a motivační a aktivizační kurzy (KA04). U vybraných účastníků je zajištěna pracovní a bilanční diagnostika pro vytyčení jejich další cesty a návratu na trh práce (KA03).

Rekvalifikační a vzdělávací kurzy (KA05) budou zajištěny pro cca 30 účastníků projektu. Nabídka kurzů bude pružně reagovat na aktuální poptávku na regionálním trhu práce v souladu s možnostmi a potřebami samotných klientů.

Všichni účastníci projektu budou směřováni k návratu na trh práce. Pro 21 z nich bude umožněno podpořit vytvoření nového pracovního místa nebo udržení pracovního místa formou dotovaného zaměstnání (KA06).

Všem účastníkům budou po celou dobu realizace projektu proplácena doprovodná opatření (cestovné, stravné při aktivitách delších 5 hodin, péče o dítě, atd.; KA07).

Na začátku projektu byl nastaven systém hodnocení a motivace účastníků projektu (KA08). Všichni účastníci jsou hodnoceni na základě vytvořené metodiky při všech aktivitách projektu. Ti účastníci, u kterých nastane největší posun v jejich situaci, budou na závěr projektu oceněni během slavnostního večera za účasti médií, představitelů kraje i zaměstnavatelů.

Realizační tým:

 • Příjemce – Ústecký kraj; kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Bařtipánová, bartipanova.z@kr-ustecky.cz, 739/046457
 • Partner 1 – Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem
 • Partner 2 – WomenNet, o.s.
 • Partner 3 – Vzdělávací společnost EDOST s.r.o.

 

Dokument (PDF)

 

kontaktní osoba

Mgr. Patrik Rücker

Poradce pro pracovní rehabilitaci, lektor
Profil